MFRA
Vår uppgift.
Mälaröarnas folkrörelsearkiv, som konstituerades år 1997, är en ideell förening av organisationer verksamma i Ekerö kommun. Föreningens uppgift är att väcka intresse för organisationers historia och deras betydelse för samhällets utveckling, samt att verka för att deras dokument och handlingar, (det vill säga: arkiven), samlas, bevaras och vårdas. Medlemskap är öppet för alla ideella föreningar i Ekerö kommun, samt för individuellt intresserade. Arkivföreningen disponerar en utmärkt arkivlokal, den så kallade "Lupinsalen" i Stenhamra. Tidigare telefonstationen. Medlemsföreningarnas dokument och handlingar kan deponeras hos Mälaröarnas Folkrörelsearkiv i Lupinsalen. Respektive förening sorterar upp sina dokument och handlingar enligt "Allmänna arkivschemat" och får därvid hjälp av arkivföreningen. Respektive förening fortsätter att äga de inlämnade dokumenten och handlingarna, men de förvaras arkivsäkert i Lupinsalen. En förteckning över vad som har lämnats in upprättas i samarbete med arkivföreningen. Dokumenten är tillgängliga för den förening som lämnat dem, (=ägaren). De kan, efter dennes tillstånd, även nyttjas för forskning. Dokument och handlingar från icke längre aktiva föreningar, gamla byarkiv, med mera. Vill arkivföreningen också gärna få in i Lupinsalen. Även individuella gårdsarkiv från enskilda personer kan arkivföreningen ta emot.    
Slutord!
Låt inte Ditt dödsbo kasta värdefulla föreningshandlingar! Lämna dem istället själv till förvaring i Lupinsalen.
Arkivföreningen hjälper Dig!
Senast uppdaterad 2020-02-13